Fuldmægtig/konsulent til budget og økonomiske opgaver

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Lemvig, Denmark
 • 2019-10-21

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Er du analytisk stærk og fagligt velfunderet inden for budgetter og økonomi? Har du overblik samtidigt med sans for detaljen, og kan du producere ledelsesinformation og rapporteringer, der uddrager essensen, som grundlag for styring og ledelsesbeslutninger?  Så er du måske vores nye kollega!

Om jobbet
Som vores nye kollega bliver du en del af Handels- og budgetteamet, der har ansvaret for Naturstyrelsens budgetter og økonomiske opgaver i forbindelse med finanslovsproces samt opfølgninger og indstillinger til Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Du skal løse budgetopgaver med vægt på Kystdirektoratets økonomi og får ansvar for leverancer på finanslovsproces, samt opfølgninger og indstillinger til departementet i forbindelse med de faglige opgaver i Kystdirektoratet. Du skal endvidere medvirke til at løse økonomiopgaver på tværs af Naturstyrelsen.

Du skal referere til teamlederen for Handels- og budgetteamet. Teamet er en del af Økonomi i Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. I lighed med enkelte andre stabsfunktioner vil dit daglige arbejdssted være ved Kystdirektoratet i Lemvig.

Opgaverne omfatter bl.a.

 • Udarbejdelse af konsolideret budget og detailbudgetter for Kystdirektoratet og deltagelse i opfølgningen
 • Medvirke ved udarbejdelse af finanslov samt andre bevillingssager (aktstykker mv.)
 • Ledelsessupport i Kystdirektoratet generelt og i sager med økonomisk indhold
 • Økonomiske analyser og ad hoc opgaver i Kystdirektoratet og Naturstyrelsen i øvrigt
 • Ledelsesinformation og rapporteringer, som grundlag for styring og ledelsesbeslutninger i Kystdirektoratets ledelse og i direktionen i Naturstyrelsen
 • Udarbejdelse af besvarelser på økonomiområdet i forbindelse med ministerbetjening
 • Medvirken ved budgettering og økonomiopfølgning samt businesscase mv. på it-området

Opgaverne løses i tæt samspil med områdecheferne i Kystdirektoratet, Økonomi i Naturstyrelsen samt Miljø- og Fødevareministeriets departement i nødvendigt omfang. Områdechefen for Kystbeskyttelse, – Drift og Anlæg koordinerer de økonomiske opgaver i Kystdirektoratet. Der vil være snitflader til og samarbejde med medarbejderne i Kystdirektoratet bl.a. kollegaer i Regnskabsteamet samt Direktionssekretariatet i Lemvig.

Vi benytter onlinemøder, men du skal også påregne jævnlig deltagelse i møder og arbejde ved Naturstyrelsen i Randbøl.

Om dig
Vi forestiller os at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, og at du minimum har et par års erfaring med de statslige rammevilkår og regelgrundlag på budget- og økonomiområdet – eller potentialet til hurtigt at tilegne dig denne viden. Du har udpræget sans for og erfaring med de økonomiske opgaver. Du tænker forretningsorienteret og skaber resultater. Erfaring med brug og udvikling af BI-systemer er en fordel.

Du arbejder systematisk og har en analytisk tilgang til opgaverne, og er også en god afslutter. Du er ambitiøs på såvel egne som organisationens vegne. Du bevarer overblikket og det gode humør, også når der er mange opgaver og korte deadlines.

Du arbejder situationsbestemt og kan skelne mellem procesorienterede opgaver, der kræver inddragelse og samarbejde, og den hastende opgave, der kræver selvstændighed og sikkerhed. Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen og på tværs af fagområder og teams. Du inddrager de relevante personer i budgetlægning og de økonomiske opfølgninger.

Du har overblik over og indblik i den samlede opgaveportefølje, som sikrer, at du kan stå som garant for konsoliderede budgetter, opfølgninger og rapporteringer. Du har stærke kommu­ni­kative kompetencer – både mundtligt og skrift­ligt – så du er i stand til at formidle det økonomiske stof forståeligt.

Om Naturstyrelsen og Kystdirektoratet
Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Naturstyrelsen forvalter cirka 210.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og er myndighed for 7.300 km kyst og 103.000 km2 søterritorium. Kystdirektoratet varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelsen af statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet vejleder borgere, kommuner og andre interessenter om kystrelaterede emner.

Naturstyrelsen har ca. 670 medarbejdere. Ca. 130 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 85 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 16 lokale enheder i hele landet.

Læs mere om os på www.kyst.dk og www.nst.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisation for akademikere i Staten. (Akademiker-overenskomsten)  Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested i Kystdirektoratet, Lemvig. Afhængig af kompetencer og erfaring kan ansættelsen være som fuldmægtig eller konsulent.

Yderligere oplysninger
Flere oplyninger om stillingen kan fås ved kontakt til Økonomichef Kim Røjgaard, tlf. +45 9359 7146. eller teamleder for Handels- og budgetteamet Kristian Hansted, tlf. +45 2498 5125.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m.
senest mandag den 21. oktober 2019.

Rekrutteringsforløb
Samtaler gennemføres fredag den 26. oktober 2019 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.
Der indgår løsning af en skriftlig case-opgave i forbindelse med samtale.

Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter nærmere aftale.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.